Natural

L'orxata de Xufa de València natural es prepararà amb la proporció adequada de xufa, aigua i sucre perquè el producte tinga un mínim de 12% de sòlids solubles expressats com °Brix a 20°C. El seu contingut mínim de midó serà del 2'2% i el de greixos del 2'5%. Tindrà un pH mínim de 6'3. Els sucres totals expressats en sacarosa superaran el 10%. Tant el midó com els greixos procediran exclusivament dels tubèrculs utilitzats en la preparació del l'orxata. L'orxata de xufes natural pot presentar-se líquida, granissada, o congelada.

Natural Pasteuritzada

És l'orxata de xufa natural que ha sigut sotmesa a un tractament de pasteurització per davall de 72°C, sense addició d'additius ni coadjuvants tecnològics. La seua composició i característiques organolèptiques i fisicoquímiques seran les mateixes que les de l'orxata natural.

Esterilitzada

És l'orxata de xufa sotmesa a un procés tecnològic que transforme o suprimisca totalment o parcialment el seu contingut en midó i processada després del seu envasament per mitjà d'un tractament tèrmic que assegure la destrucció dels microorganismes i la inactivitat de les seues formes de resistència.El producte tindrà un mínim de 12% de sòlids solubles expressats com ºBrix a 20ºC. El seu contingut mínim de greixos serà del 2% i estos greixos procediran exclusivament dels tubèrculs utilitzats. El pH mínim serà de 6'3 i els sucres totals expressats en sacarosa superaran el 10%.

UHT

És l'Orxata de xufa sotmesa a un procés tecnològic que suprimisca o transforme, totalment o parcialment, el seu contingut en midó i processada per mitjà d'un tractament tèrmic UHT que assegure després d'un envasament asèptic la destrucció dels microorganismes i la inactivitat de les seues formes de resistència, d'acord amb allò que s'ha definit en l'apartat de "Característiques microbiològiques" contemplant en el Reial Decret 1338/1988, de 28 d'Octubtre.El producte tindrà un contingut mínim del 12% de sòlids solubles espresados en ºBrix a 20ºC. El seu contingut mínim de greixos serà del 2%. El pH mínim derá de 6'3 i els sucres totals expressats en sacarosa superaran el 10% en el cas d'utilitzar sucre o sucres.

 

 Concentrada

 És la preparada amb les proporcions de Xufa, aigua i sucre o sucres adequades per obtenir un producte amb una concentració mínima de sòlids dissolts del 42 per cent, expressats com a graus Brix a 20ºC i un ph mínim de 6,0 i que per dissolució amb aigua segons el mode d' ocupació permeti obtenir un producte de característiques organolèptiques i microbiològiques corresponents a la de l' orxata de Xufa natural.